Всеукраїнська школа онлайн

Загальноосвітня підготовка є вагомою складовою у навчанні професійно-технічного закладу. Вона допомагає молодій людині адаптуватись у сучасній сфері праці, де діють постійно змінні економічні умови, оновлюються напрями господарської діяльності, з’являються нові технології.

То ж яка специфіка викладання загальноосвітніх предметів у ПТНЗ? На що потрібно тут звернути увагу? Ми допоможемо у вирішенні даної проблеми, яка існує у кожному професійному навчальному закладі.

Звичайно, загальноосвітня підготовка у професійному навчальному закладі має свої особливості, тому достатній рівень середньої освіти тут не може бути забезпечений тільки за допомогою принципів, методів, форм і засобів навчання, які застосовуються в школі в старших класах.

Оскільки вивчення загальноосвітніх предметів здійснюється одночасно з вивченням загальнотехнічних і спеціальних предметів та з виробничим навчанням, то насамперед необхідно, щоб обидва види навчання взаємодоповнювали один одного.

Процес взаємного збагачення змісту загальної і професійної освіти, перерозподіл його згідно з тенденціями диференціації наукових, технічних знань визначає якісні зміни в змісті і процесі навчання в рамках діючих навчальних планів і програм.

Співвідношення загальної і професійної освіти регулюється принципом професійної спрямованості. Який говорить, що професійна спрямованість викладання – це таке використання педагогічних засобів (змісту, форм, методів навчання), які, забезпечуючи засвоєння учнями мінімуму знань, вмінь та навичок, водночас сприяють розвитку ціннісного і разом з тим цілісного за характером уявлення до даної професії, формуванню професійних якостей особистості.

Особливості взаємозв’язку змісту загальноосвітньої і професійної підготовки добре простежується на прикладі природничо–математичних дисциплін.

Такий взаємозв’язок може встановлюватись з метою збагачення, конкретизації. закріплення навчального матеріалу природничо-математичних дисциплін на матеріалі предметів професійно-технічного циклу, з метою забезпечення засвоєння учнями знань і умінь професійного характеру, з професійно-технічних дисциплін з опорою на відповідні теоретичні знання учнів природничо-математичних предметів, з метою розширення, поглиблення і доповнення загальноосвітніх знань при вивченні спеціальних і загальнотехнічних предметів.

Важливим засобом підготовки робітників є гуманітарні предмети. Особливу увагу треба приділити змісту роботи з української мови. Поряд з формуванням навичок усного і писемного мовлення українська мова відіграє велику роль у підготовці учнів до трудової діяльності. Вона є одним з найважливіших засобів залучення учнів до технічної мови, безпосередньо впливає на їх повноцінну роботу з навчальною і спеціальною літературою, розвиває здібності вільно висловлювати свої думки, отже, сприяє якісному засвоєнню теоретичного і практичного матеріалу. На уроках мови викладачам доцільно використовувати ділові тексти, які містять цінну для учнів інформацію про професійну діяльність.

Глибокий вплив на формування рис особистості молодих робітників здійснюють суспільні дисципліни. Як носії духовних, моральних, етичних цінностей, вони відіграють вирішальну роль у формуванні в учнів почуття відповідальності перед своїм майбутнім.

Викладання гуманітарних предметів повинно допомогти розвитку в учнів здібностей, необхідних для володіння професійним досвідом (знаннями, вміннями, спеціальними інтелектуальними прийомами). Це і є пізнавальний аспект професійного спрямування предметів.

Викладач повинен хоча б у загальних рисах знати весь процес професійної підготовки, знати, які складові цього процесу становлять для учнів особливу складність. Він завжди зможе виділити і посилити відповідно до свого предмета ті компоненти навчальної діяльності, які необхідні при оволодінні професійними знаннями.

У числі таких компонентів будуть різноманітність дій, способів, прийомів пізнавального характеру, які забезпечують підвищення культури розумової праці, розвитку технічного мислення, пошукової діяльності. Прикладом можуть бути вміння зіставляти і протиставляти вивчені поняття, факти, розмежовувати суттєві і несуттєві ознаки, встановлювати між ними зв’язки, обґрунтовувати судження, самостійно робити висновки з даних фактів.

Не менше значення має складання плану прочитаного тексту або узагальнюючих відомостей. Дуже важливі для сучасної робітничої професії навички складання схем, таблиць, користування словниками, іншою довідковою літературою. На цілому ряді уроків з гуманітарних предметів має місце термінологічна робота, безпосередньо пов’язана з професією.

Входження в професію – це одночасно входження в сферу соціально-виробничих, соціально-етичних відносин, які забезпечують колективну діяльність. Звідси випливає необхідність засвоєння морально-етичних аспектів професійної спрямованості, формування в учнів моральних якостей, важливих для майбутнього робітника.

Уроки літератури, історії дають можливість «оживити» ці якості робітника, зробити їх для учнів бажаними.

Світоглядний аспект професійної спрямованості вважається основним. Формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів наукової картини світу, системи поглядів на природу, суспільство, людське мислення, на соціальну роль професії, на самого себе і своє призначення в житті, визначає особистість майбутнього робітника.

Отже, вищесказане дає підстави для висновку про те, що там, де педагогічні працівники оволоділи і постійно використовують методику відбору і структурування змісту навчального матеріалу на основі зв’язку загальноосвітніх і професійно–технічних дисциплін, де, виходячи із досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, готуються і проводяться уроки, позаурочні заходи, помітне підвищення якості навчання і виховання учнів.Кiлькiсть переглядiв: 896