/Files/images/prozorst/Scan30002.JPG

1. Загальні положення

1.1. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Богуславський центр професійно-технічної освіти» (далі - Центр) є навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей або робітників, діяльність яких пов'язана зі складною організацією праці, як правило, з числа випускників загальноосвітніх шкіл. Центр може здійснювати професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

1.2. Головним завданням Центру є забезпечення права на здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей та стану здоров’я, а також допрофесійну підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.

До основних повноважень і напрямів діяльності Центру належать:

а) організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, обрання форм та методів навчання;

б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розроблення робочих навчальних планів і програм на основі державних стандартів з конкретних професій, типових навчальних планів і програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, що затверджуються в установленому порядку;

г) розроблення правил прийому учнів, слухачів до Центру на основі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів;

д) формування разом з органами управління планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

е) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;

є) атестація педагогічних працівників;

ж) організація підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

з) організація професійно-практичної підготовки учнів, слухачів на виробництві, у сфері послуг;

и) забезпечення безпечних умов праці учнів, слухачів, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

ї) розроблення структури і штатного розпису з урахуванням контингенту учнів, слухачів та встановленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення якісної професійно-технічної і загальної середньої освіти та виховання учнів, слухачів;

к) здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників підприємств, організацій, установ різних форм власності та незайнятого населення.

Відповідно до вимог підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування підприємств» до основної діяльності також включається продаж товарів (послуг), що пропагують принципи та ідеї, для захисту яких Центр було створено, та які є тісно пов’язаними з основною діяльністю закладу освіти, якщо ціна таких товарів (послуг) є нижчою за звичайну або коли така ціна регулюється державою. Перелік платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту»; Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 №1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 №956, Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 №225 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 за №424/4663, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 №419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 за №711/12585, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником та нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом.

1.4. Акредитований Центр може присвоювати випускникам третього ступеня професійно-технічної освіти, які завершили повний курс навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» може здійснюватися тільки за галузями знань, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації.

1.5. Навчальний заклад створено відповідно до наказу Київського міжобласного управління професійно-технічної освіти від 29 березня 1968 року №66 (ГПТУ №53). Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2001 року №561 училище реорганізовано у Центр професійно-технічної освіти №1 м.Богуслава та є його правонаступником.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 09 січня 2009 року №5 Центр професійно-технічної освіти №1 м.Богуслава перейменовано на державний професійно-технічний навчальний заклад «Богуславський центр професійно-технічної освіти».

1.6. Юридична адреса Центру: 09700, Київська область,

м. Богуслав, вул. Івана Франка, 31.

1.7. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, має право укладати цивільно-правові угоди.

1.8. Центр діє на підставі власного Статуту, що розроблений відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про професійно-технічний навчальний заклад, Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, інших нормативно-правових актів. Статут підлягає реєстрації в установленому порядку.

Міністерство освіти і науки України здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає відповідні рішення в разі його порушення.

Трудовий розпорядок у Центрі визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими на основі законодавства.

1.9. Центр може створювати відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи, утворювати в установленому порядку разом з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб.

1.10.Рішення про припинення юридичної особи Центру приймає Міністерство освіти і науки України.

2. Навчально-виробничий процес

2.1. Навчально-виробничий процес у Центрі - це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів з конкретних професій.

Навчально-виробничий процес у Центрі ґрунтується на принципах гуманістичної, особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежно від політичних, громадських і релігійних об'єднань, спільній діяльності педагогічних працівників та учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

2.2. Навчальний процес у Центрі здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах від 30.05.2006 №419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.06.2006 за №711/12585; Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 №956, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 №922 та інших нормативно-правових актів у галузі освіти.

2.3. Первинна професійна підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», а також професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників здійснюється за професіями, визначеними Центром згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 №1117, Національним класифікатором України ДК 003:2005 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій на провадження діяльності з надання освітніх послуг.

2.4. Центр самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, зурахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби, методи навчання та виховання учнів. Поряд з уроками практикуються лекційні та семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні дослідні та лабораторно-практичні роботи, курси на основі інформаційних технологій, інші форми активного оволодіння знаннями, уміннями та навичками.

2.5. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у Центрі визначаються робочими навчальними планами і програмами, що розроблені Центром спільно з суб’єктами господарювання – замовниками робітничих кадрів на основі державних стандартів з конкретних професій, типових навчальних планів і програм. Робочі навчальні плани затверджуються в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.6. Прийом громадян до Центру здійснюється відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу в порядку, встановленому Центром на підставі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 №441 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.07.2006 за №790/12664.

2.7. Центр здійснює ступеневе професійно-технічне навчання учнів, слухачів.

Кожний ступінь має професійну завершеність. Завершення навчання за вищим ступенем надає випускникові високу робітничу кваліфікацію з технологічно складних професій та кваліфікацію молодшого спеціаліста.

На третій ступінь професійно-технічної освіти зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих щодо оволодіння професією учнів, слухачів Центру, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти і мають повну загальну середню освіту.

На третій ступінь професійно-технічної освіти можуть прийматися випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримати конкурсний відбір.

Особи, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійно-технічної освіти, подають керівнику Центру відповідну заяву.

Директор Центру, з метою проведення відбору осіб для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти, створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи.

Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється за критеріями, що визначаються Центром за погодженням з головним управлінням освіти і науки Київської обласної держадміністрації, в основі яких мають бути: здібність, старанність, прагнення та здатність до продуктивної праці, високий рівень навчальних досягнень на другому ступені професійно-технічної освіти за умови виконання учнем правил внутрішнього розпорядку та вимог Статуту.

Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом директора Центру.

2.8. У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні, слухачі Центру надають послуги населенню, виготовляють продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку.

2.9. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно з одержанням професії здобувати повну загальну середню освіту у Центрі або в іншому навчальному закладі.

Учні, які з певних причин не можуть одночасно з одержанням професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію.

2.10. Здобуття професійно-технічної освіти у Центрі здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання з відривом і без відриву від виробництва та, при необхідності, за індивідуальними навчальними планами.

2.11. Навчальний рік у Центрі розпочинається, як правило, 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації професійно-технічного навчання, перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.

Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило: 2 - у зимовий та 9 - у літній періоди.

2.12. Відволікання учнів, слухачів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

2.13. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

- академічна година тривалістю 45 хвилин;

- урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

- навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

- навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

- навчальний семестр, тривалість якого визначається робочим навчальним планом;

- навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учнів в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.

2.14. Навчальні групи у Центрі комплектуються чисельністю не більше 30 осіб, а на третьому ступені професійно-технічної освіти не менше 12 осіб.

Виробниче навчання проводиться в групах чисельністю не менше 12 осіб, а на третьому ступені професійно-технічної освіти – чисельністю не менше 6 осіб.

У разі організації первинної професійної підготовки понад державне замовлення, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітників та підготовки молодших спеціалістів за угодами з юридичними та фізичними особами, Центр, за погодженням з юридичними та фізичними особами, може встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах нижчою за нормативну з оплатою відповідно до угод.

2.15. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів Центру здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

2.16. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійного навчання проводиться кваліфікаційна атестація, за наслідками якої може присвоюватися відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія, група).

Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами поетапної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

2.17. Навчання у Центрі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 №201/469, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01.03.1999 за №124/3417 та відповідно до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 №956.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва) кваліфікованого робітника та зразкову або задовільну поведінку.

2.18. Випускникам, які завершили навчання на другому чи третьому ступенях професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії, групи) та, за умови закінчення відповідного курсу навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти в акредитованому за певними напрямами (спеціальностями) Центру, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» і видаються дипломи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Диплом кваліфікованого робітника або молодшого спеціаліста з відзнакою видається випускникам Центру, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10,11,12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що зазначаються у додатку до диплому, - достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів), і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10,11,12 балів) та зразкову поведінку.

2.19. Учням, слухачам, які не завершили повного курсу навчання у Центрі, але за результатами кваліфікаційної атестації їм присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» та учням, слухачам, які пройшли професійно-технічне навчання, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

2.20. Випускникам, які навчалися з професій, спеціальностей, пов'язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів разом з документом про професійно-технічну освіту видається посвідчення про допуск до роботи на зазначених об’єктах.

2.21. Випускнику Центру, який одночасно з набуттям професії здобув повну загальну середню освіту, видається документ встановленого зразка про повну загальну середню освіту.

За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник Центру, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.22. Науково-методичне забезпечення навчального процесу в Центрі здійснює методична служба, яка включає педагогічну та науково-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об'єднання педагогічних працівників.

2.23. Мова навчання у Центрі – українська.

3. Статус учнів, слухачів Центру

3.1. Учні Центру – це випускники основної чи старшої загальноосвітньої школи або особи, які завершили повний курс навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, зараховані до цього навчального закладу на навчання за програмами ступеневої професійно-технічної освіти.

3.2. Слухачі Центру - це особи, зараховані до цього навчального закладу на навчання за програмами професійно-технічного навчання.

3.3. Учні Центру мають право продовжувати навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти на основі одержаної раніше кваліфікації з відповідної професії та за результатами конкурсного відбору.

3.4. Права і обов'язки учнів, слухачів Центру визначаються законодавством та цим Статутом.

3.5. Учні, слухачі Центру мають право на:

а) належні умови навчання за обраною професією;

б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

в) навчання професії за індивідуальною програмою;

г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;

д) матеріальну допомогу;

е) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством України;

є) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

ж) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

и) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

і) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з навчальним закладом угоди в тому числі і на контрактній основі;

ї) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

й) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

к) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

л) участь в об'єднанні громадян;

м) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;

о) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.6. Учні, слухачі Центру зобов'язані:

а) дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

д) дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру;

е) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

є) дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;

ж) бережно ставитися до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

3.7. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами Центру, підприємству, установі, організації тощо, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

3.8. За невиконання обов'язків та систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру, низький рівень навчальних досягнень до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Заходи впливу до учня, слухача застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників, оформлюються наказом керівника Центру.

3.9. Учень, слухач може бути відрахований за:

а) власним бажанням;

б) станом здоров’я;

в) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад;

г) низький рівень навчальних досягнень, незадовільну поведінку;

д) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

е) вироком суду, що набрав законної сили;

є) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.

За невиконання вимог навчального плану та навчальних програм, незадовільну поведінку, грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку навчального закладу учень, слухач відраховується за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника.

Учень, слухач при відрахуванні з Центру може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

3.10. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються наступні форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів:

а) оголошення усної подяки на лінійці начального закладу;

б) оголошення подяки в наказі директора Центру з письмовим повідомленням батьків (опікунів);

в) нагородження Похвальним листом, Похвальною грамотою.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів у Центрі створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, що формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

3.11. Питання соціального захисту учнів, слухачів Центру регулюються законодавством.

3.12. Учням Центру видається учнівський квиток встановленого зразка.

4. Кадри Центру

4.1. Перелік посад педагогічних працівників Центру, їх права, обов'язки, відповідальність та соціальні гарантії визначенні Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами України.

4.2. Центр може залучати до педагогічної роботи на третьому ступені професійно-технічної освіти спеціалістів виробництва, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, науковців на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці в порядку, встановленому законодавством України.

4.3. Навчання на третьому ступені Центру здійснюють, як правило, викладачі першої та вищої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого навчання першої категорії.

4.4. Вимоги до педагогічних працівників Центру визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку. Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно-практичну підготовку, має бути, як правило, вищий від встановленого навчальним планом.

4.5. Для визначення відповідності педагогічних працівників Центру займаним посадам, рівня їх кваліфікації проводиться атестація. Періодичність атестації та порядок її проведення встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для встановлення педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством України.

4.6. Педагогічні працівники Центру мають право на:

а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства України;

б) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

в) пенсію за вислугу років при наявності стажу безперервної педагогічної роботи не менше, ніж 25 років;

г) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;

д) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою Центру відповідно до його призначення;

е) підвищення кваліфікації, перепідготовку та стажування;

є) захист професійної честі та гідності;

ж) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності Центру, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації навчально-виховного закладу.

4.7. Працівники Центру зобов'язані:

а) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

б) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципі загальнолюдської моралі;

в) сприяти зростанню престижу Центру;

г) дбайливо ставитися до майна Центру;

д) дотримуватися технологічної дисципліни, вимог до охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії;

е) виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.

4.8. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру директор.

Педагогічні працівники Центру приймаються на роботу шляхом укладання з ними трудової угоди, у тому числі контракту згідно із законодавством України.

На посади педагогічних працівників у Центрі можуть призначатися особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дають змогу виконувати обов'язки педагогічних працівників, а також фахівці виробництва, сфери послуг, які мають відповідно вищу освіту і в подальшому отримують психолого-педагогічну підготовку.

4.9. Педагогічні працівники Центру несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно з законодавством.

5. Управління Центром

5.1. Управління Центром здійснюється Міністерством освіти і науки України, головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, відповідно до їх повноважень, визначених Законом України «Про професійно-технічну освіту».

Центр виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству та в межах їх повноважень.

5.2. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, якого призначає Міністерство освіти і науки України за результатами конкурсу, шляхом укладання з ним контракту.

5.3. Директор Центру:

а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

б) діє від імені Центру, представляє його в усіх установах, організаціях і підприємствах, відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності Центру, ефективність використання і збереження закріпленого за Центром майна;

г) має право заключати угоди з підприємствами, юридичними та фізичними особами на оренду приміщення, обладнання, транспорту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

д) приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки, формує педагогічний колектив;

е) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

є) видає, в межах своєї компетенції, накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів та застосовує до них передбачені законодавством стягнення;

ж) розробляє, в межах наявного фонду заробітної плати, штатний розпис і чисельність працівників Центру;

з) установлює премії, надбавки і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників Центру за конкретні результати праці;

и) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;

і) щорічно звітує про результати роботи на зборах колективу Центру;

ї) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту.

Органи управління професійно-технічною освітою можуть делегувати директору Центру інші повноваження, що визначаються додатковою угодою до контракту з керівником.

5.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

5.5. Загальні збори уповноважені:

а) приймати Статут та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;

б) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку Центру, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

в) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора Центру;

г) вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора Центру;

д) обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;

е) обирати комісію з трудових спорів;
є) заслуховувати щорічний звіт директора Центру;

ж) приймати колективну угоду.

5.6. Загальні збори колективу Центру скликаються не менше одного разу на рік.

5.7. Рішення загальних зборів колективу Центру вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них.

Рішення загальних зборів колективу Центру носить дорадчий характер.

5.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого процесу, головою якої є директор Центру.

5.9. У Центрі забезпечується ведення діловодства у встановленому порядку, звітність за результатами свої діяльності, подання у визначені органи і встановлені терміни статистичні та інші передбачені відомості.

6. Фінансування та матеріально-технічна база Центру

6.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Центру визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами України.

Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників у Центрі, в межах обсягів державного замовлення, здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Центр є неприбутковою організацією. Кошти Центру, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Від оподаткування звільняються доходи, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов’язані з основною, статутною діяльністю Центру.

6.2. Обсяги бюджетного фінансування Центру не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.

6.3. Додаткові джерела фінансування Центру визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами України.

6.4. Додатковими джерелами фінансування є:

а) професійна підготовка понад державне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників, відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів;

б) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів та надання послуг населенню;

в) плата за надання додаткових освітніх послуг;

г) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

д) дотації з місцевих бюджетів;

е) кредити і позики банків, дивіденди від цінних паперів;

є) валютні надходження;

ж) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

з) кошти, що отримані Центром за надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 №38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами».

6.5. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для Центру, метою якого не є одержання прибутку, на здійснення освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.6. Кошти, що надходять до Центру від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, є коштами спеціального фонду Державного бюджету України, що спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

6.7. Не використані в поточному році бюджетні кошти не можуть бути вилучені з рахунку Центру, крім випадків, передбачених законодавством.

6.8. П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів Центру направляються на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

6.9. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів та молодших спеціалістів Центр має відповідну навчально-матеріальну базу.

Приміщення і споруди Центру обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

6.10. Об'єкти права власності: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно Центру, що закріплене Міністерством освіти і науки України за Центром, і перебуває в оперативному управління Центру.

Функції управління майном, закріпленим за Центром, контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює Міністерство освіти і науки України.

6.11. Центр несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

6.12. У разі ліквідації Центру, як неприбуткової організації, її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.

7. Міжнародне співробітництво

7.1. Центр має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

7.2 Центр має право відповідно до законодавства України здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.

7.3. Центр користується податковими, митними та іншими пільгами згідно з законодавством України.

7.4. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Центром для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

Статут вступає в силу з моменту його затвердження Міністерством освіти і науки України.

Доповнення та зміни до Статуту Центру вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження.

Директор державного професійно-технічного навчального закладу «Богуславський центр професійно-технічної освіти» _________________ М.П. Баран «_____»______________ 2009 р. ПОГОДЖЕНО Заступник начальника головного управління – начальник управління професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та кадрового забезпечення навчальних закладів головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації __________________ І.Е. Лисенко «_____» ______________ 2009 р.
Кiлькiсть переглядiв: 685